Osobowe i turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne skierowane jest do osób podróżujących za granicę w celach służbowych lub turystycznych. Ubezpieczenie oferowane jest w trzech wariantach umożliwiających dopasowanie zakresu ochrony do potrzeb Ubezpieczającego.

PODSTAWOWYM
STANDARDOWYM
LUKSUSOWYM

W pakiecie oferowane są:


W wariancie PODSTAWOWYM:

ubezpieczenie kosztów leczenia, obejmujące:

pobyt w szpitalu;
badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne;
dojazd lekarza;
zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza;
leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono konieczne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem;
poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży.
ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji, obejmujące:

zwrot kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia;
zwrot kosztów transportu do innej placówki medycznej, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie;
transport z zagranicy do kraju;
zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży Ubezpieczonego do Polski, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia;
zwrot kosztów sprowadzenia zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce;
zwrot kosztów pogrzebu lub kremacji Ubezpieczonego za granicą.
ubezpieczenie assistance, obejmujące:

całodobowy dyżur centrum alarmowego przedstawiciela Compensy;
organizację i pokrycie kosztów leczenia;
organizację i pokrycie kosztów transportu i repatriacji Ubezpieczonego;
na życzenie Ubezpieczonego - poinformowanie o zdarzeniu osób bliskich.

W wariancie STANDARDOWYM:

Poza świadczeniami wymienionymi w wariancie PODSTAWOWYM oferowane są:

pomoc przy odtworzeniu zagubionych dokumentów Ubezpieczonego (paszport, polisa, bilety) polegająca na udzieleniu niezbędnych informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu odtworzenia dokumentów;
organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej;
organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby wskazanej do towarzyszenia.

W wariancie LUKSUSOWYM:

Oprócz świadczeń wymienionych w wariancie STANDARDOWYM – oferowane są:

organizacja i pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania;
pomoc tłumacza;
organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia, zakwaterowania, wyżywienia
i podróży kierowcy;
organizacja i pokrycie kosztów pilnego powrotu do miejsca zamieszkania;
pożyczka na kaucję.

Zakres ubezpieczenia zawartego w wariancie standardowym lub luksusowym może być rozszerzony o ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.


Świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW obejmują:

następstwa nieszczęśliwych wypadków, które nastąpiły podczas podróży;
zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje:
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa.


W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie standardowym lub luksusowym z ryzykiem NNW – ubezpieczenie może być rozszerzone o bagaż podróżny.

Powiązane materiały

Majątkowe

Ubezpieczenia

O firmie

 Wojciech Lis