Komunikacyjne

Auto Casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym przeznaczonym dla użytkowników pojazdów mechanicznych.

Przedmiot Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym podlegające rejestracji lub dopuszczone do ruchu na terenie Polski,
 • inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii,
 • trolejbusy,
 • dodatkowe wyposażenie pojazdu,

Zakres Ubezpieczenia

Samochód będzie podlegał ochronie na terenie całej Polski i Europy, z wyłączeniem Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz "europejskiej części Rosji" w zakresie:

 • zniszczenia lub uszkodzenia spowodowanego zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
 • szkód powstałych na skutek powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, lub innych sił przyrody, a także nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz,
 • dewastacji,
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego.

Na wniosek ubezpieczającego zakres ochrony może zostać rozszerzony również na obszar Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz europejską część Rosji po opłaceniu dodatkowej składki.

Wyłączenia

Towarzystwa Ubezpieczeń nie odpowiadają m.in za szkody:

 • spowodowane umyślnie lub w stanie nietrzeźwości przez właściciela czy osoby, które właściciel upoważnił do kierowania pojazdem,
 • w pojazdach nie zarejestrowanych lub bez ważnego badania technicznego,
 • powstałe w pojazdach sprowadzonych do Polski nielegalnie,
 • będące następstwem korozji lub eksploatacji pojazdu, wad fabrycznych lub wadliwie przeprowadzonej naprawy,
 • gdy kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstałe wskutek kradzieży pojazdu, gdy sprawca czynu wszedł w posiadanie kluczyka służącego do otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia za Twoją wiedzą,
 • w pozostawionym w pojeździe wyposażeniu dodatkowym,
 • powstałe przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 • spowodowane działaniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjątkowym.

(Pełna lista wyłączeń znajduje się w § ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów lądowych Auto-Casco).

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki uzależniona jest od:

 • sumy ubezpieczenia,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • okresu ubezpieczenia,
 • marki pojazdu,
 • kategorii, rodzaju i przeznaczenia pojazdu,
 • wieku pojazdu,
 • wartości wyposażenia dodatkowego,
 • szkodowego lub bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC (system bonus-malus),
 • okresu posiadania prawa jazdy przez właściciela pojazdu,
 • wieku ubezpieczającego (właściciela pojazdu),
 • ryzyk dodatkowych,
 • strefy taryfowej,
 • kontynuacji ubezpieczenia,
 • sposobu zapłaty składki,
 • liczby posiadanych pojazdów,
 • posiadania innych ubezpieczeń .

Składka może zostać rozłożona na równe dwie lub cztery raty.

Wysokość składki może zostać obniżona z tytułu:

 • bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,
 • zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w TU na dany pojazd,
 • zawarcia umów ubezpieczeń innych niż komunikacyjne w TU,
 • bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w TU,
 • jednorazowej opłaty składki,
 • okresu eksploatacji ubezpieczonego pojazdu,
 • wieku posiadacza pojazdu.

Wysokość składki zostanie podwyższona w przypadku, gdy:

 • zaistniała szkoda,
 • nie ukończyłeś np. 25 roku życia,
 • posiadasz prawo jazdy krócej niż 2 lata lub nie posiadasz go wcale,
 • włączono do ubezpieczenia ryzyka dodatkowe (pojazdy służące do nauki jazdy i zarobkowego przewozu osób, wynajmowane zarobkowo, wyposażenie dodatkowe).

Pamiętaj

Szkodę na terenie Polski należy zgłosić nie później niż w ciągu 3 dni od daty uszkodzenia pojazdu, a w przypadku utraty pojazdu w ciągu 24 godzin od daty pozyskania informacji o jego utracie.

W razie kradzieży pojazdu należy przedłożyć wszystkie komplety kluczyków i sterowników oraz dokumenty zadeklarowane we wniosku ubezpieczeniowym.

 

Powiązane materiały

Majątkowe

Ubezpieczenia

O firmie

 Wojciech Lis